Archive for ทุนระดับปริญญาตรี

ทุนAITให้เรียนฟรีปริญญาโท

POSTED BY   /  8 มกราคม, 2010  
Visit 2,437 views

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY หรือ AIT สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร International อย่างสมบูรณ์แบบมายาวนานถึง 48 ปี ผลิตบุคลากร นักวิจัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมานับไม่ถ้วน รวมทั้งมี “ทุนเรียนฟรี” อีกมากมาย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุนเรียนฟรีอยู่ในขณะนี้..
read more

ด่วน 234 ทุนก.พ.เปิดรับแล้ว

POSTED BY   /  7 มกราคม, 2010  
Visit 1,725 views

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2550 รวม 234 ทุน ระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2550 โดยแบ่งเป็น ทุนรัฐบาลของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนจำนวน 57 ทุน กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 177 ทุน..
read more

ทุนให้เยาวชนประกอบอาชีพ

POSTED BY   /  7 มกราคม, 2010  
Visit 1,385 views

มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนารับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่ง เสริมการประกอบอาชีพเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี โดยต้องเป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อย ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ..
read more

ทุนจุฬาฯให้เรียนป.โท-เอก

POSTED BY   /  7 มกราคม, 2010  
Visit 2,957 views

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 4 จัดสรรให้อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ที่ร่วมกันสร้างผลงานวิจัยคุณภาพ ในสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี่จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้..
read more

ก.พ.ให้ทุนปริญญาเอก 5 ทุน

POSTED BY   /  7 มกราคม, 2010  
Visit 1,915 views

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Imperial College London ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2551..
read more

ม.ธรรมศาสตร์ให้ทุนเรียนป.โท เอก

POSTED BY   /  7 มกราคม, 2010  
Visit 3,523 views

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทเอก (เริ่มเรียน มิ.ย. 2551)..
read more