Archive for ทุนระดับปริญญาตรี

สวก.ให้ทุนป.โท-เอกทั้งในและต่างประเทศ

POSTED BY   /  28 กรกฎาคม, 2010  
Visit 4,462 views

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำหรับข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ บุคคลทั่ว ไป ประจำปี 2553 (รอบที่ 2) ใน ระดับปริญญาโท โท-เอก และเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ..
read more

แบงก์ชาติจัดประกวดบทความเศรษฐศาสตร์ชิงทุน

POSTED BY   /  14 กรกฎาคม, 2010  
Visit 1,630 views

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - เอก) ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอก ทุก มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ..
read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานให้ทุน

POSTED BY   /  15 มิถุนายน, 2010  
Visit 2,424 views

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 8 ล้านบาท ทุนการศึกษาต่างประเทศ ในวงเงิน 36 ล้านบาท และทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในสถาบันของรัฐและเอกชน ในวงเงิน 10 ล้านบาท ..
read more

สกอ.เปิดให้ทุนประจำปี 2551

POSTED BY   /  19 มกราคม, 2010  
Visit 1,976 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

ด่วนหมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2551 สกอ.เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551..
read more

ก.พ.ให้ทุนปริญญาเอก 5 ทุน

POSTED BY   /  19 มกราคม, 2010  
Visit 2,037 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Imperial College London ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2551..
read more

ทุนม.หอการค้าไทยต่อโท-เอกนอก

POSTED BY   /  18 มกราคม, 2010  
Visit 1,422 views
ไม่ให้ใส่ความเห็น

ม.หอการค้าไทยให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอกจำนวน 9 ทุน..
read more

ทุนม.กรุงเทพเรียนป.โท-ดอกเตอร์

POSTED BY   /  13 มกราคม, 2010  
Visit 1,973 views

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุนไปศึกษาขั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาแก่บุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2549..
read more

ม.แพทย์ไต้หวันให้ทุนป.โท-เอก

POSTED BY   /  13 มกราคม, 2010  
Visit 114 views

ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก จำนวน 20 ทุน (ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี)..
read more

ทุนม.หอการค้าไทยต่อป.ตรี-ดอกเตอร์

POSTED BY   /  8 มกราคม, 2010  
Visit 3,100 views

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบ64 ทุนเรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนเรียนดี 40 ทุน พร้อมเปิดให้ทุนระดับเรียนต่อปริญญาโท ถึงดอกเตอร์ สำหรับอาจารย์ประจำและ บุคคลทั่วไปอีก 24 ทุน รวม 64 ทุน..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น