Author Archive

ทุนการศึกษา Tollway Smart Way เพื่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 3,613 views

ทุนการศึกษา Tollway Smart Way เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาวสำหรับนักศึกษาที่ยากจน..
read more

ทุนรัฐบาลรัสเซีย ระดับ ป.ตรี โท เอก (หมดเขต 15/5/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 4,862 views

ทุนรัฐบาลรัสเซีย รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 30 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท 20 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน โดยในจำนวนทุนทั้งหมดนี้เป็นทุนสำหรับสาขาการแพทย์ จำนวน 6 ทุน ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนค่าครองชีพทุกเดือน มีที่พักในหอพักนักศึกษา แต่ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศของตนไปยังสถาบันการศึกษา รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่จะไปรับเมื่อเดินทางไปถึงสหพันธรัฐรัสเซีย (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ) และค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป) ผู้สมัครทุนการศึกษาดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กระทรวงศึกษาธิการสหพันธรัฐรัสเซีย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/enter/2012 และกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.russia.edu.ru/forma/2012..
read more

ทุนสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระดับป.ตรี (หมดเขต 31/3/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 2,345 views

ทุนสาธารณรัฐมาซิโดเนีย รัฐบาลสาธารณรัฐมาซิโดเนีย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555-2556 สาขา Information Science and Technology ที่มหาวิทยาลัย University for Information Technology (UIST) ณ เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ระยะเวลาการให้ทุน ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มปีการศึกษาในเดือนกันยายน 2555 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย UIST ได้ที่ http://www.uist.edu.mk/ และสามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้จากนายจัสมิน คาฮิล (Jasmin Kahil)..
read more

ทุนสำนักงานก.พ.ต่อต่างประเทศ (หมดเขต 11/4/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 4,190 views

ทุนสำนักงานก.พ.ต่อต่างประเทศ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีการตอบรับเข้าศึกษาในต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน5 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2555 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผู้ไม่มีภาระผูกพันในการปฎิบัติราชการชดใช้ทุน ยกเว้นข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันประกาศรับสมัคร กรณีที่ผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน ในสถาบันการศึกษาที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและประเทศที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุนในสถาบันการศึกษาที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ และต้องศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 หรือ 2012 หลักฐานการศึกษา ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1ปี..
read more

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (หมดเขต 30/4/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 0 views

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาของออสเตรเลีย (Australian Development Scholarships – ADS) ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องของรัฐบาล (TAFE) ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนฝึกอบรม ในออสเตรเลีย จำนวนสูงสุด 1,000 ทุนต่อปี สิทธิประโยชน์ ระยะเวลามอบทุนเป็นระยะเวลาเรียนขั้นต่ำของหลักสูตรที่กำหนดโดยสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย รวม ถึงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ครั้งเดียวเป็นค่าที่พักและอุปกรณ์การเรียน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ค่าครองชีพ 28,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี หลักสูตรการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (Introductory Academic Program – IAP) ระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ ค่าประกันสุขภาพ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับการทำงานภาคสนาม (เฉพาะนักวิจัย)..
read more

ทุนวิจัยปริญญาเอกที่ UAE (หมดเขต 30/6/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 2,110 views

  ทุนวิจัย Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi เปิดโอกาสให้นักวิชาการหลายสาขาวิชาทั่วโลกสมัครขอทุนเพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกประจำปี 2012-2013 จำนวน 2 ทุน ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยมีความประสงค์จะเข้าร่วมในการวิจัยภาคสนามเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายของนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งตั๋วเครื่องบิน 1 เที่ยว ค่าที่พักระหว่างการทำวิจัย ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัย สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.alqasimifoundation.com/en/Scholarship/DoctoralResearchScholarship.aspx ช่วงเวลาการรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่ โทรศัพท์: +971 7 2338060 โทรสาร: +971 7 2338070 E-mail:..
read more

ทุน SEARCA ระดับ ป.โท-เอก (หมดเขต 25/5/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 2,614 views

ทุนบัณฑิตศึกษา SEARCA ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (เซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2556 – 2557 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย ผู้สมัครทั้งในระดับปริญญาโทและเอกจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) ผู้สมัครควรเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัครขอรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่งTranscript ทั้งระดับปริญญาตรีและโท..
read more

ทุนเรียนออสเตรเลีย ระดับป.ตรี-เอก มหาวิทยาลัย 3 แห่ง (หมดเขต 30/4/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 4,811 views

ทุนเรียนออสเตรเลีย ระดับปริญญาตรี-เอก มหาวิทยาลัย 3 แห่งในกลุ่มแปด (Group of Eight) ของออสเตรเลีย เสนอทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงเอก มหาวิทยาลัยชั้นนำ 3 แห่งในกลุ่มแปด (Group of Eight) ของออสเตรเลีย เสนอทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงเอกในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการ Sydney Achievers International Scholarships เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2012 ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี..
read more

ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2013 (หมดเขต 7/4/2012)

POSTED BY   /  29 กุมภาพันธ์, 2012  
Visit 4,164 views

ทุนการศึกษาพานาโซนิค 2013   ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาพานาโซนิคประจำปี 2013 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 7 เม.ย. 2554 โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี2013/ 2556: 1 เม.ย. 56 – 31 มี.ค. 59  Panasonic Scholarship คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค มีสัญชาติไทย ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2555 สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น