Archive for ทุนระดับปริญญาตรี

ก.พ.พิจารณาทุนบุคคลทั่วไประดับป.โท-เอก (หมดเขต 15/12/2011)

POSTED BY   /  13 ธันวาคม, 2011  
Visit 2,871 views

สำนักงานก.พ.กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)จำนวน 5 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาพตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุนกำหนด คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4 B=3 C=2 D=1 EหรือF-0)หรือร้อยละ 70 หรือ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน..
read more

กลุ่มทรู จัดประกวดคลิป ชิงถ้วยฯสมเด็จพระเทพฯ และทุนการศึกษา (หมดเขต 29/2/2012)

POSTED BY   /  20 พฤศจิกายน, 2011  
Visit 2,274 views

กลุ่มทรู เชิญชวนเยาวชนและคนไทยทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอร่วมประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2″ หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผลงานคลิปวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปิดรับผลงานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เนื้อหาต้องเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และอยู่ในระดับที่ผู้แข่งขันกำลังศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดี เด่น เปิดรับผลงานระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ทีมละไม่เกิน 3 คน..
read more

SIIT มธ. พิจารณา ทุน ป.เอก (หมดเขต 25/9/2011)

POSTED BY   /  12 กันยายน, 2011  
Visit 2,328 views

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อวิจัย: Machine Learning (Supervised or Semi-supervised), Data Mining, or Natural Language Processing ลักษณะทุนการศึกษา: ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร, นักศึกษามีสิทธิเข้าร่วมเป็นนักศึกษาในโครงการ dual-degree ระหว่าง SIIT กับ Japan Advanced Institute of Science and Technology. คุณสมบัติ (ขั้นต่ำ) ของผู้สมัคร - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา computer science, computer engineering..
read more

วิทยาศาสตร์ มหิดล มอบทุนป.ตรี/เอก และรับโควตาป.ตรี (หมดเขต 31/10/2011)

POSTED BY   /  31 สิงหาคม, 2011  
Visit 4,746 views

มหิดลคัดมอบทุนศรีตรังทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ให้ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.เอก รับ นร.ชั้น ม.6 ทั่วประเทศประจำ ปีการศึกษา 2555 โครงการศรีตรังทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  ให้ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี และ ป.เอก รับ นร.ชั้น ม.6 ทั่วประเทศประจำ ปีการศึกษา 2555 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยระบบออนไลน์พร้อมกับมีทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก  มหิดลโควตา รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนภายในประเทศและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเท่านั้น โดยจะต้องสอบข้อเขียนรับตรงร่วมที่ดำเนินการโดย สทศ. และสอบสัมภาษณ์..
read more

สกอ.จะเปิดคัดเลือกรับทุนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับป.ตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 (หมดเขต 7/10/2011)

POSTED BY   /  30 สิงหาคม, 2011  
Visit 4,412 views

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (รุ่นที่ 4) ตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปี 2555 จำนวน 300 ทุน ทุนนี้สำหรับผู้จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกับคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่อยู่ในโครงการฯ โดยนักเรียนมีสิทธิ์เลือกสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกับภูมิลำเนาของนักเรียนได้ไม่เกิน 3 อันดับ และเลือกเรียนระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา (พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา) ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  มีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงวันสมัคร..
read more

JGSEE ให้ทุนต่อ โท-เอก ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รอบ 2 (หมดเขต 30/9/2011)

POSTED BY   /  19 สิงหาคม, 2011  
Visit 3,710 views

JGSEE ให้ทุนต่อ โท-เอก ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รอบ 2 หมดเขต 30 ก.ย. JGSEE ให้ทุนต่อ โท-เอก ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรียนต่อ โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจัยให้ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยและสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ในสภาวะวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้ Master of Science (MSc),..
read more

มูลนิธิโทเรให้รางวัลวิทยาศาสตร์ประจำปี 2554 (หมดเขต 20/9/2011)

POSTED BY   /  18 สิงหาคม, 2011  
Visit 1,945 views

มูลนิธิโทเรให้รางวัล ประจำปี 2554 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปีพ.ศ. 2554    1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล รางวัลนี้มอบให้กับ 1.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1.2 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.3 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นคว้างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง รางวัลมี 2 รางวัล  สำหรับบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงาน  แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ   2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา 2.1  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2.2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เช่น  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์พลังงาน ..
read more

ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT

POSTED BY   /  16 สิงหาคม, 2011  
Visit 2,416 views

ประกาศให้ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing เพื่อรับเข้าภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เริ่มเรียน มิ.ย. 2555) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร(SIIT)  ม.ธรรมศาสตร์ เป็น สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติด้านวิศวกรรมชั้นนำ แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้รับปริญญาบัตรของ ม ธรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนเรียนต่อ ดังต่อไปนี้ + สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโท วศ.บ. หรือ วท.บ. สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที), คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนเข้าเรียนปริญญาเอก โดยเป็นการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์..
read more

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย

POSTED BY   /  13 พฤษภาคม, 2011  
Visit 4,150 views

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรรงบ 10 ล้านบาท เปิดให้ทุนอุดหนุนงานวิจัย เพื่อสร้างบุคลากรด้านพลังงานปี 2554 นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการศึกษาวิจัยด้านพลังงานยังมีอยู่อย่างจำกัด ขาดการนำมาต่อยอดความคิดและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นการจะทำให้ผลงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ดังนั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยด้านพลังงานแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยในปี 2554 นี้ กองทุนฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนวิจัยพลังงาน โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทำการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีความประสงค์ที่จะทำงานวิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน สาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุน มีดังนี้ 1. สาขาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ได้แก่..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น