U.S.News ประกาศผลโรงเรียนบัณฑิตศึกษาสหรัฐฯยอดเยี่ยมประจำปี 2013 !

มีนาคม 14, 2012 by: 0
Visit 3,856 views

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับอันดับมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและสูงกว่า) ที่ได้อยู่ในอันดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกา ของเว็บไซต์ข่าวอันดับที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา “U.S. News” โดยแบ่งตามสาขาวิชาต่างๆได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านกฏหมาย ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ การบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์กับรัฐ และด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2013 นี้ เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่า มหาวิทยาลัยไหนในสหรัฐอเมริกาที่ครองแชมป์ อันดับที่ 1 -3 ของการจัดอันดับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี(จำแนกตามสาขาวิชา) กันบ้าง  ไปดูกันเลย :

1. ด้านบริหารธุรกิจ (Business)


 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายบริหารธุรกิจ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Harvard University
อันดับที่ 2. Stanford University
อันดับที่ 3. University of Pennsylvania (Wharton)

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านบริหารธุรกิจที่นี่

2. ด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ (Education)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Vanderbilt University (Peabody)
อันดับที่ 2. Harvard University
อันดับที่ 3. University of Texas—Austin

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ที่นี่ 

3. ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Massachusetts Institute of Technology
อันดับที่ 2. Stanford University
อันดับที่ 3. University of California–Berkeley

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านวิศวกรรมศาตร์ที่นี่ 

4. ด้านกฏหมาย/นิติศาสตร์ (Law)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายกฏหมาย/นิติศาสตร์ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Yale University
อันดับที่ 2. Stanford University
อันดับที่ 3. Harvard University

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านนิติศาสตร์ที่นี่  

5. ด้านการแพทย์ (Medical)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายการแพทย์ ประจำปี 2013 ได้แก่

เป็นเลิศด้านงานวิจัยทางการแพทย์ (Best Research)

อันดับที่ 1. Harvard University
อันดับที่ 2. Johns Hopkins University
อันดับที่ 3. University of Pennsylvania (Perelman)

เป็นเลิศด้านมาตรฐานในการดูแลรักษา (Best Primary Care) 

อันดับที่ 1. University of Washington Seattle, WA
อันดับที่ 2. University of North Carolina–Chapel Hill
อันดับที่ 3. Oregon Health and Science University Portland

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านการแพทย์ที่นี่ 

6. ด้านวิทยาศาสตร์ (Science)

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์บัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2013 แบ่งแยกตามสาขาเฉพาะทางมากมาย

เช่นด้าน

ชีววิทยา (Biological Sciences)

อันดับที่ 1. Stanford University
อันดับที่ 2. Harvard University

เคมี (Chemistry)

อันดับที่ 1. Cal Tech
อันดับที่ 2. MIT

คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

อันดับที่ 1. Carnegie Mellon University
อันดับที่ 2. MIT

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านวิทยาศาสตร์ที่นี่ 

7. ด้านการบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (Library & Information Studies)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายบรรณารักษณ์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. University of Illinois–Urbana-Champaign
อันดับที่ 2. University of North Carolina–Chapel Hill
อันดับที่ 3. Syracuse University

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านสารสนเทศศาสตร์ที่นี่ 

8. ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences & Humanities)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์บัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2013 แบ่งแยกตามสาขาเฉพาะทางมากมาย

เช่นด้าน
สังคมวิทยา (Sociology)

อันดับที่ 1. University of California –Berkeley
อันดับที่ 2. University of Wisconsin–Madison

จิตวิทยา (Psychology)

อันดับที่ 1. Stanford University
อันดับที่ 2. University of California –Berkeley

รัฐศาสตร์ (Political Science)

อันดับที่ 1. ร่วม ได้แก่ Harvard University และ Princeton University

ภาษาอังกฤษ (English)

อันดับที่ 1. University of California –Berkeley
อันดับที่ 2. Stanford University

เศรษฐศาสตร์ (Economics)
อันดับที่ 1 ร่วม ได้แก่ Harvard University  และ MIT

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่นี่ 

9. ด้านสุขภาพ (Health)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์บัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายสุขภาพ ประจำปี 2013 แบ่งแยกตามสาขาเฉพาะทางมากมาย เช่น

สังคมสงเคราะห์ (Social Work)
อันดับที่ 1 ร่วม ระหว่าง Michigan–Ann Arbor และ Washington University in St. Louis

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

อันดับที่ 1. University of Southern California 
อันดับที่ 2. University of Delaware

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านสุขภาพที่นี่ 

10. ด้านความสัมพันธ์กับรัฐ (Public Affairs)

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายความสัมพันธ์กับรัฐ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Syracuse University (Maxwell School)
อันดับที่ 2. Indiana University at Bloomington
อันดับที่ 3. Harvard University (Kennedy School)

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านความสัมพันธ์กับรัฐที่นี่ 

11. ด้านศิลปกรรมศาสตร์ (Fine Arts)

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ครองแชมป์อันดับที่ 1-3 ของบัณฑิตศึกษาที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกาในสายศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2013 ได้แก่

อันดับที่ 1. Yale University
อันดับที่ 2. (ร่วม) Rhode Island School of Design
อันดับที่ 2. (ร่วม) School of the Art Institute of Chicago

นอกจากนี้ยังมีผลอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเฉพาะทางอีกมากมายในด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่นี่ 

โดยในแต่ละสาขายังมีแบ่งประเภทหลักสูตรย่อยต่างๆอีกมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยต่างๆที่ติดการจัดอันดับที่ดีที่สุดของบัณฑิตศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ที่ U.S. News Education


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น