สพฐ.คัดม.3-5 รับทุนแลกเปลี่ยน 5 ประเทศ

กรกฎาคม 19, 2012 by: 0
Visit 2,843 views

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน สังกัดให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFUประจำปี 2555-2556  ณ ต่างประเทศจำนวน 5 คน
การสมัครและการสอบคัดเลือก
1. โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสพฐ. เสนอชื่อนักเรียนผู้สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมโรงเรียนละไม่เกิน 2คน  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
1.1 โรงเรียนเสนอชื่อและใบสมัครที่ติดรูปถ่าย ส่งโทรสารไปที่             02-2814940       เป็นเบื้องต้น
1.2 โรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษไปที่
กลุ่มวิเทศน์สัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
หมายเหตุ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์จะยึดตราประทับไปรษณียากรภายในวันที่ 29กรกฎาคม 2554
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ สพฐ. www.obec.go.th ในวันที่ 5สิงหาคม 2554
3. กำหนดการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10สิงหาคม 2554เวลา 03.00-11.00น. (สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อที่ประกาศเท่านั้น) ณ ห้องประชุมใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ถนนศรีอยุธยา ซอย 5กรุงเทพฯ โดยแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/ประชาชน และชำระค่าดำเนินการสอบและค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 50บาท
4. กำหนดการประกาศผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์อยุ่ใน 10อันดับแรก ในวันที่ 10สิงหาคม 2554เวลา 16.3-17.3น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2885836-7
5. กำหนดการณ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11สิงหาคม 2554 (สำหรับนักเรียนผู้สอบผ่าน 10ลำดับแรก)
5.1รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 08.3น.
5.2เริ่มสัมภาษณ์เวลา 09.00น.(การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 10-15นาที ต่อนักเรียน 1คน)
6. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนหลังจากได้รับการอนุมัติผลการคัดเลือกจากเลขาธิการ กพฐ. ประมาณต้นเดือนกันยายน 2554
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษา ม.3-5ของโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
2. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00และไม่เคยได้เกรด 0
3.เกิดระหว่างเดือนปีตามที่ระบุของแต่ละประเทศดังนี้
3.1ญี่ปุ่น  2เม.ย. 2538-1เม.ย. 2540
3.2เยอรมนี 1เม.ย. 2537- 1ส.ค. 2540
3.3เอสโตเนีย 30ส.ค. 2537 – 31ก.ค. 2540
3.4โรมาเนีย 1เม.ย. 2537- 1ส.ค. 2540
3.5บราซิล 1พ.ค. 2537 – 31ก.ค. 2540
4. มีความประพฤติดี แข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี
6. มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7. ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน 1ปีการศึกษา หรือ เรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการและจำนวนทุน
1. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างมีนาคม 2555-มกราคม 2556
2. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2556
3. ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556
4. ประเทศโรมาเนีย จำนวน 1ทุน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 – มิถุนายน 2556
5. ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล จำนวน 1คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579, โทรศัพท์            0 2288 5511      

แหล่งข่าว : ศักดิ์ระพี วดีศิริศักดิ์


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น