Archive for Posts Tagged

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการญี่ปุ่นศึกษา

POSTED BY   /  14 มกราคม, 2010  
Visit 1,920 views

ทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาไทย ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์ประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้มากขึ้น ผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทย และมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 29 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2550ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่น..
read more

ทุนพานาโซนิคเรียนป.โทที่ญี่ปุ่น

POSTED BY   /  14 มกราคม, 2010  
Visit 1,530 views

พานาโซนิค ประกาศแจกทุนให้นักศึกษาไทย เพื่อไปเรียนต่อปริญญาโท และทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค เป็นทุนการศึกษาที่ไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษา..
read more

“โบว์”พัทธมนได้ทุนฟรีเรียนญี่ปุ่น

POSTED BY   /  12 มกราคม, 2010  
Visit 1,496 views

นางสาวพัทธมน นิศาบดี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้รักในภาษาญี่ปุ่นอย่างมาก การคัดเลือกเยาวชนผู้จะได้รับทุน Mainichi – East West Scholarship ไปเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะยาว 1 ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น..
read more

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น