รู้จักทุนปริญญาเอกฮ่องกง (Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme)

สิงหาคม 9, 2012 by: 0
Visit 2,319 views

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2012 ที่มหาวิทยาลัยในประเทศฮ่องกง

คณะกรรมการสนับสนุนทุนวิจัยฮ่องกง (Hong Kong Research Grants Council หรือ RGC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก Hong Kong Ph.D. Fellowship Scheme (HKPFS) โดยมีวัตถุประสงค์เชิญชวนให้นักศึกษาที่มีศักยภาพทั่วโลกเข้าศึกษาต่อยัง มหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศฮ่องกง

ผู้สมัครสามารถเลือกขอทุนการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธุรกิจศึกษา
ทุนนี้เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรปริญญาเอกได้ 2 หลักสูตรจาก 1 หรือ 2 มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 8 มหาวิทยาลัย

ในเบื้องต้นผู้สนใจต้องสมัครขอรับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ของ HKPFS ได้ที่ https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/InitApplication.jsp ภายในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ก่อนส่งใบสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกไปยังสถาบันการศึกษาที่เลือกโดยตรง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันนั้น ๆ

ในกรณีที่ได้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาตามที่ได้เลือกไว้เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.rgc.edu.hk/hkphd

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร มีรายละเอียดดังนี้
-ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 ปี หรือทำงานไม่เต็มเวลา อย่างน้อย 2 ปี
-ผู้สมัครต้องเลือกคณะและภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการวิจัยที่เลือก และต้องมีประสบการณ์และความสามารถในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ผู้สมัครที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาหรือคุณวุฒิเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้สอนเป็นภาษาอังกฤษมาก่อน จำเป็นต้องเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษกรณีที่มีคะแนนวัดผล

ทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้
1.ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลคะแนน TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน (ทดสอบด้วยกระดาษ) หรือไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (ทดสอบด้วยอินเทอร์เน็ต)
2.ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลการสอบ IELTS ที่มีคะแนนรวม 6.0 ขึ้นไป และมีคะแนนส่วนย่อย (sub-score) ไม่น้อยกว่า 5.5
3.นอกเหนือจากข้างต้น ในแต่ละคณะหรือภาควิชาอาจกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า

เกณฑ์การคัดเลือก
-มีผลงานทางวิชาการโดดเด่น
-มีทักษะในการทำวิจัยยอดเยี่ยม
-สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
-มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทักษะความเป็นผู้นำ

สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้
1.City University of Hong Kong
(http://www.cityu.edu.hk/sgs/hkphd)
2.Hong Kong Baptist University
(http://gs.hkbu.edu.hk/hkpfs)
3.Lingnan University
(http://www.ln.edu.hk/reg/info/phd/)
4.The Chinese University of Hong Kong
(http://www2.cuhk.edu.hk/gss/hkphd/)
5.The Hong Kong Institute of Education
(http://www.ied.edu.hk/gradsch/)
6.The Hong Kong Polytechnic University
(http://www.polyu.edu.hk/ro/hkphd-fellowship/)
7.The Hong Kong University of Science and Technology
(http://www.ust.hk/hkpfs)
8.The University of Hong Kong
(http://www.hku.hk/gradsch/web/apply)

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อพิจารณาเลือกผู้ที่เหมาะสม ส่วนผู้สมัครที่ไม่ได้รับทุนอาจได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อปริญญาเอก และได้รับทุนเล่าเรียน Ph.D. Studentship จากสถาบันนั้น ๆ ซึ่งหมายถึงทุนเต็มหรือทุนบางส่วนก็ได้

ช่วงเวลาการรับสมัคร
สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึง 1 ธันวาคม
ทั้งนี้ ปีการศึกษาในฮ่องกงเปิดภาคเรียนช่วงเดือนกันยายน และสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมของปีถัดไป

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hong Kong Research Grants Council (RGC)
Fax: +852 2845 1596
E-mail: hkpf@ugc.edu.hk
Website: www.ugc.edu.hk/rgc

ผู้เขียน : จิระนันต์
ที่มา “การศึกษาวันนี้”


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น