Archive for แวดวงทุนการศึกษา

รัฐบาลสเปนและมูลนิธิ la Caixa เสนอทุนปริญญาเอก หลายล้านบาท ณ ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติสเปน (หมดเขต 15 มีนา 56)

POSTED BY   /  5 กุมภาพันธ์, 2013  
Visit 1,705 views

La_Caixa-B มูลนิธิ la Caixa และกระทรวงเศรษฐกิจของสเปนเสนอทุนปริญญาเอกนานาชาติ ศึกษาวิจัยด้านมะเร็งที่ Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้าน ชีวการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทุนครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี..
read more