ABACแจก100ทุนเรียนฟรี

มกราคม 20, 2010 by: 0
Visit 2,967 views

080929095804_elistfrontpic2โครงการทุนสำรวจโลก eListeningเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2552
ทุนการศึกษา “โครงการทุนสำรวจโลก eListening” เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2552

โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 และเพื่อเป็นการสานต่อ โครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกัน ในการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800 – 365,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส เข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจหนึ่ง ในการที่จะให้ บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็น ทางเลือกทางการศึกษา อีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้บรรลุ จุดมุ่งหมายดังกล่าว มาข้างต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสนับสนุน นโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ให้กับประเทศไทย ในสังคมนานาชาติโดยตรง

โครงการทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ ที่สำคัญในการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับ มาปรับใช้เพื่อพัฒนา ทั้งตนเอง และสังคม ที่อาศัยอยู่ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษา ที่ได้รับทุน ในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถ นำความรู้ที่ได้เล่าเรียน กลับไปพัฒนาวิชาชีพ ให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจ และสังคมที่ดี ให้กับประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนเท่านั้น
 2. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

วิธีการขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบ ทางอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ได้ที่ www.au.edu , www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

หมายเหตุ* ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ** คณะศิลปศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ คณะดนตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

<!–

** เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัคร ที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ 40 คะแนน ขึ้นไป) และได้คะแนนการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. ได้คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 173 (CBT) หรือ 61 (iBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป และได้คะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนนการทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ 40 คะแนน ขึ้นไป

–>

 • ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ / สาขาวิชาที่สมัคร

การตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าสอบของผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศบัญชีราย ชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ วันเวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ทาง www.au.edu , www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 มกราคม 2552 รับสมัคร
วันที่ 10 มกราคม ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 สอบข้อเขียน (ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้จาก www.au.edu www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net ตั้งแต่วันที่
9 มกราคม 2552 เป็นต้นไป)
วันที่ 6 มีนาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันที่ 11 มีนาคม 2552 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันที่ 13 มีนาคม 2552 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net
วันที่ 16 มีนาคม 2552 สอบ วิชาเฉพาะด้านของ คณะ/สาขาวิชา (เฉพาะนักเรียนที่เลือกคณะ นิเทศ ศาสตร์ คณะดนตรี และคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net
วันที่ 18 มีนาคม 2552 สอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านข้อเขียนวิชาเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา

 • ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 • เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การตัดสินการให้ทุนการศึกษา

 1. จำนวนทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท แบ่งการมอบทุน ดังนี้
  • มหาวิทยาลัย จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 100 ราย เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยกระจายสู่ส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด (จังหวัดละ 1 ทุน) ส่วนเขตการศึกษา 12 ทุน (เขตการศึกษาละ 1 ทุน) กรุงเทพฯ 13 ทุน
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสิทธิ์สมัครสอบทุกคน ไม่จำกัดสาขาที่กำลังศึกษา
  • เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเลือกเรียนใน 10 คณะตามความถนัดของผู้สมัคร
 2. เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
  • การสอบข้อเขียน เป็นข้อสอบเกี่ยวกับ เนื้อหาสาระ ที่ได้จากการรับชมสารคดี ในรายการสำรวจโลก ที่บทบรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • การสอบสัมภาษณ์
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จากการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทาง www.au.edu , www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน จำนวน 100 ทุน

หมายเหตุ :   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ถือเป็นสิทธิ์ขาดของมหาวิทยาลัย

ศูนย์สอบ eListening ปี 2552

ลำดับที่ สถานที่สอบ จังหวัด วันที่สอบ เวลาสอบ
1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 14 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 31 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
4 โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย เชียงใหม่ 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
6 โรเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
7 โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
8 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นครราชสีมา 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
9 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ สงขลา 31 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
10 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ระยอง 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
12 โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
14 โรงเรียนสภาราชินี ตรัง 31 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
15 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี 31 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
17 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ลำปาง 31 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี 10 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
19 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
20 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี 17 ม.ค. 2552 10.00-12.00 น.
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
25 โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.
26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 7 ก.พ. 2552 10.00-12.00 น.

Contact Us
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถนนรามคำแหง 24
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240
ประเทศไทย
// <![CDATA[
var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy22373 = 'info' + '@'; addy22373 = addy22373 + 'nextstep' + '.' + 'co' + '.' + 'th'; document.write( '' ); document.write( addy22373 ); document.write( '' );
// ]]> info@nextstep.co.th // <![CDATA[
document.write( '' );
// ]]> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // <![CDATA[
document.write( '' );
// ]]>
0-2719-1919
0-2719 -1509
http://www.elistening.au.edu

*****************************

ข่าวดี: Eduzones Magazine ฉบับพิเศษล่าสุด พบเรื่องราวเจาะลึกเส้นทางสู่ “แอร์ สจ๊วต” ครบถ้วน อ่านแล้วรับรองได้”ติดปีก” แน่นอน…หาซื้อที่ซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ

นอก จากนี้ยังติดตามสุดยอดพ็อกเก็ตบุ๊ค”สาขาแห่งอนาคต” พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อหาปรับปรุงใหม่วางแผงแล้ววันนี้ที่ซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ

พิเศษสุด ติดตามเรื่อง”รวย เท่ นักบิน” และเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่แม็กกาซีนการศึกษาออนไลน์ฉบับแรกในประเทศได้ที่ www.108ezine.com


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น