Q & A : Psychology Scholarship in America

มิถุนายน 27, 2012 by: 0
Visit 4,421 views

ถาม-ตอบ : ทุนเรียนต่อปริญญาโท ด้านจิตวิทยา ในสหรัฐอเมริกา

คำถาม : 

คุณน้อง

สวัสดีค่ะพี่ต้นซุง

น้องจะรบกวนถามเรื่องทุนปริญญาโท
สาขาจิตวิทยาที่ประเทศอเมริกาหน่ะค่ะ
จากที่ศึกษาดูทุนที่ให้มีแต่สาขาอื่นๆทั้งนั้นเลย

พี่ต้นซุงพอจะมีคำแนะนำไหมคะ?
ขอบคุณมากเลยค่ะ

 คำตอบ :

สวัสดีครับน้องน้อง นอกจากทุนโดยเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาแล้วนั้น ทุนบางประเภทก็เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร สามารถสมัครได้ในสาขาวิชาที่ตนเองต้องการศึกษาครับ (Study Subject :Various , Courses offered by the university etc.)

เช่น
1. ทุนรัฐบาลไทย (ของสำนักงานก.พ. ซึ่งจะมีประกาศออกมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม)
2. ทุน ฟูลไบรท์ (Fulbright) ทุนการศึกษาที่ให้โดยรัฐบาลอเมริกันและงบประมาณสนับสนุนบางส่วน จากรัฐบาลไทยในการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) โดยมูลนิธิมีหน้าที่ดำเนินการให้ทุนฟุลไบรท์กับชาวไทยเพื่อไปศึกษาในระดับสูง รวมถึงการวิจัย และอบรมดูงาน นับตั้งแต่การก่อตั้งมูลนิธิในปี พ.ศ. 2493 จวบจนปัจจุบันมีชาวไทยได้รับทุนแล้วมากกว่า 1,400 ทุน และชาวอเมริกันมากกว่า 400 ทุน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ซึ่งทุนรัฐบาลอเมริกานี้ แบ่งหมวดออกเป็น ดังนี้ครับ

2.1 ทุนการศึกษาต่อปริญญาโท ( Open Competition Program) ทุนนี้เปิดให้กับ บุคคลทั่วไป ที่จบการศึกษาดับปริญญาตรีในประเทศไทย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แล้วมีคะแนน TOEFL ไม่ตำกว่า 550 หรือ 213 สำหรับการสอนบ TOEFL ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา ในสาขาที่ต้องการ ยกเว้นสาขาแพทย์ เภสัช พยาบาล สาธารณสุข และจะเปิดรับระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม ของทุกปี

2.2 ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย ( University Staff Development Program) ทุนนี้เปิดรับสมัครในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี สำหรับอาจารย์ ประจำในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอกใน สหรัฐอเมริกา อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีผลการเรียนดี มีคะแนน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ 213 สำหรับ TOEFL ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทุนประเภทนี้จะต้องสมัคผ่าน มหาวิทยาลัยต้นสังกัด

2.3 ทุนอบรมดูงาน ( Hubert H.Humphrey Fellowship Program) เป็นทุนอบรม ดูงานโดยเข้าศึกษารายวิชาด้วย (แต่ไม่ใช่เพื่อทำปริญญา) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเวลา 1 ปี เปิดสำหรับผู้บริหารระดับกลางที่มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี เพื่อไปอบรมดูงานในสาขาที่ เกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมายและสิทธิมนุษยชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการเทคโนโลยี การพัฒนาเมืองและภูมิภาค รัฐประศาสนศาสตร์ การสาธารณสุข การโภชนาการ การเกษตร และการป้องกันการใช้ยาเสพติด โดยจะเปิดรับสมัคร ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี

2.4 ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ( Thai Visiting Scholar Program) ทุนนี้จะเปิดให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์การสอนหรือ วิจัย 10 ปีขึ้นไป เพื่อทำการสอนหรือวิจัย ณ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน เปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี

2.5 ทุนสำหรับบุคคลทั่วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ( Fulbright-SET Scholarship) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ การเงิน การตลาด และ กฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ และกลับมาทำงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนุนการศึกษาเต็มจำนวน
หรือถ้าน้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ลองศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมจาก >>Top Psychology Scholarships << ดูได้ครับ เพราะมีทุนจากองค์กรด้านจิตวิทยาและทุนวิจัยหลายสาขาทีเดียวครับ และอีกอย่างการเรียนในรดับปริญญาโท การทำวิจัยมีความสำคัญเป็นอย่างมากน้องอาจเลือกทุนในสาขาวิชาที่เป็นแนวสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือ หลักสูตรปริญญาโทด้านบูรณาการศาสตร์ (Integrated Science) เช่น โลกาภิวัตน์ศึกษา (Global Studies), สังคมศาสตร์ (Social Sciences) อเมริกันศึกษา (Amarican Studies) และเน้นทำวิจัยในแนวทางที่น้องถนัดทางด้านจิตวิทยาก็ได้ครับ

ขอให้โชคดีครับ

ต้นซุง Eduzones


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น