ม.ชินวัตรแจกอีก50ทุน50ล้าน

พฤศจิกายน 26, 2009 by: 0
Visit 3,528 views

มหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม

มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชนไทย

เรียน International Programs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

มหาวิทยาลัยชินวัตรให้ ทุน

มหาวิทยาลัยชินวัตรให้ ทุน

 

ในสาขาวิชาชีพที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องการ โดยเป็นทุนของภาคการศึกษา 1/2553 เปิดรับสมัครขอทุนถึงวันที่ 1 ธ.ค.2552

 

 รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

1. เป็น ทุน ให้เปล่าแบบเต็มจำนวนตลอด 4 ปีการศึกษา

2. มีจำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน การศึกษา

3. แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ

    1 : ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ปิดรับสมัครและได้มอบ ทุน ไปแล้ว 20 ทุน)

    2 : ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (มีการจัดสอบ 2 รอบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร              

 - มีสัญชาติไทย

- กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

- มีความสามารถที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีจนจบได้

เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัครสอบชิง ทุน การศึกษา

2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว    

กำหนดการ

ยื่นสมัครและสอบข้อเขียน

   รอบแรก : ปิดรับสมัคร  1 ธ.ค. 2552

   สอบข้อเขียนและเข้าค่ายในมหาวิทยาลัย   11 – 12 ธ.ค. 2552

   รอบสอง : ปิดรับสมัคร  19 ก.พ. 2553

   สอบข้อเขียนและเข้าค่ายในมหาวิทยาลัย   27 – 28 ก.พ. 2553

ประกาศผลสอบข้อเขียน    3 มี.ค. 2553

สอบสัมภาษณ์      13 – 14 มี.ค. 2553

ประกาศรายชื่อมีผู้สิทธิ์ได้รับ ทุน จำนวน 30 ทุน          19 มี.ค. 2553

ทำสัญญา และ มอบ ทุน     1 เม.ย. 2553

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย

  1. ผลการสอบข้อเขียน: พิจารณาจากคะแนนสอบ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

  2. ผลการสอบสัมภาษณ์: คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยชินวัตรและมูลนิธิไทยคมสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกัน

  3. ผลการเรียนดี ความประพฤติดี กิจกรรมเด่น: พิจารณาจาก – แฟ้มสะสมงาน/กิจกรรม (Portfolio) โดยให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  4. ทัศนคติของผู้สมัคร: พิจารณาจากการเข้าค่ายในมหาวิทยาลัย

สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02-5990000 กด 2 หรือ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://www.thaicomfoundation.org/html/index.html

 

 

 

 


About Auther : Webmaster  (439 Posts)

Thai Education Portal


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.