ม.กรุงเทพให้ 31 ทุนเรียนฟรี ป.โท – ป.เอก ต่างประเทศ [Deadline:12 April 2012]

มีนาคม 31, 2012 by: 0
Visit 11,876 views

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ แก่บุคคลทั่วไป  ประจําปีการศึกษา 2554

วิธีการขอรับทุน 
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ์ ชั้น ๑๐ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

จุดมุ่งหมายของการให้ทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังคนเสมอมา จึงได้จัดทําโครงการให้ทุน
การศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้

http://plananddev.bu.ac.th/pr_online/55-03-22_Scholar/a_37_2555.pdf