เชิญครูและนักเรียนป.6-ม.4 ร่วมเขียนเรียงความภาษาอังกฤษลัดฟ้าไปออสเตรเลีย Essay Writing Competition 2013

มกราคม 30, 2013 by: 0
Visit 1,726 views

 

กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดย All Saints Anglican School

 

เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางของ Gold Coast Hinterland
-โรงเรียนมีผลการเรียนทางวิชาการเป็นอันดับ 4 ของรัฐควีนส์แลนด์ 2012
-เป็นโรงเรียนโดดเด่นในด้านวิชาการและกีฬา โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้ได้รับรางวัล
 สัมผัสบรรยากาศการเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย
 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย
 ได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่นๆ กับเด็กนักเรียนออสเตรเลีย
 เพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครู 1 ท่าน ได้
เข้าร่วมโครงการอบรมครู เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
สัมผัสบรรยากาศการสอนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดทุนการศึกษา


•นักเรียนผู้ชนะเลิศ
•จะได้รับประกาศนียบัตร
•ทุนการศึกษาจากโรงเรียน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
•หากนักเรียนมีความพร้อม นักเรียนจะได้เรียนวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและทากิจกรรมร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน
•หรือในกรณีอื่นๆ นักเรียนจะได้เรียนกับเด็กนักเรียนต่างชาติ ในชั้นเรียน ESL class
•นักเรียนจะได้พักกับโฮส แฟมิลี่ พร้อม อาหาร 3 มื้อ/วัน
•คุณครู 1 ท่าน (จากโรงเรียนที่ส่งน้องเข้าแข่งขัน)
•จะได้เข้าร่วมโครงการอบรมครู ระยะเวลา 3 สัปดาห์
•โดยคุณครูจะได้สารวจการเรียนการสอนของโรงเรียน และได้อบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
•คุณครูสามารถเข้าร่วมสอน หรือทดลองสอน (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคุณครู)
•คุณครูจะได้พักกับโฮส แฟมิลี่ พร้อม อาหาร 3 มื้อ/วัน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ


โอกาสพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการเช้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประสบการณ์ในการเรียนในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย
มิตรภาพ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวออสซี่และนักเรียนต่างชาติ
ทักษะภาษาอังกฤษและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น
โอกาสในการเปิดโลกทัศน์โดยการท่องเที่ยวในต่างแดน
ฝึกฝนการเป็นผู้นาและการดูแลตนเองในต่างแดน

สิ่งที่อาจารย์จะได้รับ
โอกาสพัฒนาศักยภาพให้พร้อมกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสศึกษาดูงานในโรงเรียนเอกชนชั้นนาของออสเตรเลีย
ได้ร่วมสอนหน้าชั้นเรียน (ตามความต้องการของอาจารย์)
เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยการพักอาศัยอยู่กับโฮส แฟมิลี่
ได้สารวจการสอน (Observe Class) และฝึกสอน (Teaching Training)
การแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาชีพและการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ
พบปะอาจารย์ของโรงเรียนชั้นนาในออสเตรเลีย
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
ได้รับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นจากการมีกิจกรรมที่เป็นประโชน์และหลากหลายให้แก่นักเรียน
ได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนชั้นนาในต่างประเทศเพื่อนาไปสู่ความร่วมมือทางการศึกษาในอนาคตอันใกล้ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, โครงการ Teacher Training
โอกาสพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของโรงเรียนการจากศึกษาดูงานในโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ

รายละเอียดการแข่งขัน
• รายละเอียดทั้ง 5 รางวัล
• สรุปสิ่งที่รวมอยู่ในทุนการศึกษา
• คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขัน
• หลักเกณฑ์การประกวด
• ขั้นตอนการสมัคร
• กฎและกติกาสาหรับการสอบ
• 4.1 ในกรณีผู้เข้าสอบทั่วไป
• 4.2 ในกรณีที่โรงเรียน ขอเป็นศูนย์จัดสอบแข่งขัน
• การประกาศผล

รายละเอียดทั้ง 5 รางวัล
รางวัลที่ 1
☺นักเรียนผู้ชนะเลิศจะได้รับประกาศนียบัตร และ ทุนการศึกษาจากโรงเรียน All Saints Anglican School เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ พร้อมที่พักและอาหาร
☺คุณครูหรือ โรงเรียนที่ส่งน้องเข้าแข่งขันจะได้เข้าร่วมโครงการอบรมครู สาหรับคุณครู 1 ท่าน พร้อมอาหาร และที่พัก ระยะเวลา 3 สัปดาห์
 รางวัลที่ 2 ได้รับประกาศนียบัตร และ ส่วนลด 10,000 บาท สาหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA
 รางวัลที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตร และ ส่วนลด 5,000 บาท สาหรับใช้เป็นส่วนลดสมัครเข้าโครงการต่างๆกับทาง CETA
 รางวัลที่ 4 – 5 ได้รับประกาศนียบัตร จากทาง CETA

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขัน
นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย
หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่กาหนดให้ โดยผู้สมัครทุกคนจะทราบโจทย์พร้อมกันในวันที่ประกวด
เกณฑ์ในการให้คะแนน
1. เนื้อหาถูกต้องตรงตามโจทย์ 40 %
2. ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษา และการใส่เครื่องหมายวรรคตอน 40 %
3. วิธีการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ 20 %

ขั้นตอนการสมัคร
สาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.ceta.co.th/contest-regist
ผู้เข้าสอบทั่วไป ต้องระบุชื่ออาจารย์ที่จะเข้าร่วมโครงการ
สามารถลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 คนขึ้นไป คุณครูสามารถโทรแจ้งจานวน และกรอกชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบลงในใบลงทะเบียน และส่งให้กับทาง CETA ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ และใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสถานที่จัดสอบได้
ในกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดน้อยกว่า 10 คน ผู้เข้าสอบ ต้องมาสอบที่ศูนย์จัดสอบสาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป

4. กฎและกติกาสาหรับการสอบ
4.1 ในกรณีผู้เข้าสอบทั่วไป
วันสอบ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ลงทะเบียนเวลา 10.00 น.
ระยะเวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สถานที่จัดสอบสาหรับผู้เข้าสอบทั่วไป คือ ห้อง 1B ชั้น 6 สานักงาน Glowfish ตึกอโศก ทาวเวอร์ (ฝั่ง The Pride) ตรงข้ามตึก Q-house อโศก ซ.สุขุมวิท 21
ห้ามผู้เข้าสอบใช้หนังสือ พจนานุกรมหรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาข้อสอบ
หากกรรมการพบเห็นผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครจากการสอบทันที

4.2 ในกรณีที่โรงเรียน ขอเป็นศูนย์จัดสอบแข่งขัน
สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดสอบ
ทาง CETA จะส่งอีเมล์แนบไฟล์เอกสารเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ฟอร์มข้อมูลประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบ ไปให้กับทางโรงเรียนและใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขัน
โรงเรียนต้องพรินท์ใบลงทะเบียน บัตรประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบให้ครบตามจานวนนักเรียนผู้เข้าสอบ
ทางศูนย์จัดสอบ ต้องจัดสอบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยสามารถกาหนดเวลาเริ่มทาการสอบได้
ระยะเวลาการสอบ คือ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ศูนย์จัดสอบ ต้องจัดการแข่งขันแบบ close-room หรือจัดในห้องแบบปิด
ระหว่างเวลาสอบ แต่ละห้องต้องมีกรรมการคุมสอบตลอดระยะเวลาการสอบ
ห้ามผู้เข้าสอบใช้หนังสือ พจนานุกรมหรือพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาข้อสอบ
หากกรรมการพบเห็นผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ตัดสิทธิ์ผู้สมัครจากการสอบทันที
ข้อสอบต้องเป็นลายมือผู้เข้าสอบเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่รับพิจารณาข้อสอบที่ถูกพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์
หลังจากการสอบสิ้นสุด กรรมการผู้คุมสอบต้องรวบรวมข้อสอบ และสแกน ใบลงทะเบียน ข้อมูลประจาตัวผู้สอบ และข้อสอบ ของผู้เช้าสอบทุกคนให้แก่บริษัท ทางอีเมล์ study@ceta.co.th โดยต้องสแกนส่งภายในวันสอบ

การประกาศผล
ทางบริษัทจะประกาศผลผู้ชนะอันดับ 1-5
ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ทางเว็บไซต์ www.ceta.co.th
และในเฟสบุค CETA cares
ผู้ชนะต้องรายงานตัว พร้อมชื่ออาจารย์ที่ส่งเข้าประกวด
ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ก่อน 12.00 น.
มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และทางบริษัทจะมอบสิทธิ์ให้กับผู้ชนะในอันดับต่อไป

 


About Auther : ต้นซุง Eduzones  (609 Posts)

International Education Columnist, Webmaster, Correspondent


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น