สกอ.เปิดให้ทุนประจำปี 2551

มกราคม 7, 2010 by: 0
Visit 1,582 views

080507043127_4สกอ.เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2551
1. ประกาศรับสมัครทุน


2.  หลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุน
2.1  กิจกรรมที่ 1  การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก
2.2  กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการให้เป็นนักวิจัย

2.3  กิจกรรมที่ 3  การสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ การบริหารจัดการ
ทางวิชาการ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

เพิ่มเติม เงื่อนไขทุนพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยลัยกลุ่มใหม่ประเภท“ทุนสร้างความพร้อมด้านการขาดแคลนครุภัณฑ์และองค์ประกอบย่อยในการวิจัย”

3.  แบบสมัครขอรับทุนแต่ละกิจกรรม
3.1 กิจกรรมที่ 1
3.1.1
ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ
3.1.2 ทุนปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ
-
เพื่อพัฒนากลุ่มวิจัย
เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าที่มีสัดส่วนอาจารย์ระดับ ป.เอกไม่ถึงร้อยละ 20
สำหรับอาจารย์และผู้สมัครทั่วไปที่ยังไม่มีต้นสังกัด
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และข้าราชการสังกัด สกอ.
3.1.3 ทุนปริญญาเอกในประเทศ
-
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มเก่าที่มีสัดส่วนอาจารย์ระดับ ป.เอกไม่ถึงร้อยละ 20
สำหรับอาจารย์และผู้สมัครทั่วไปที่ยังไม่มีต้นสังกัด
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และข้าราชการสังกัด สกอ.

3.2 กิจกรรมที่ 2
3.2.1
ทุนวิจัยหลังปริญญาโท
3.2.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
3.2.3 ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ สกอ.-สกว. (ติดต่อสมัครได้ที่ สกว.)
3.2.4 ทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นกลาง สกอ.-สกว. (ติดต่อสมัครได้ที่ สกว.)
3.2.5
ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย
3.2.6 ทุนพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่
3.2.6.1
ทุนพัฒนาอัตลักษณ์กลุ่มวิจัย
3.2.6.2 ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย
-
ทุนที่เสนอโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทุนที่เสนอโดยอาจารย์/นักวิจัย
3.2.7 ทุนพัฒนางานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

3.3 กิจกรรมที่ 3
3.3.1 ทุนสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ
-
ทุนฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ทุน Shadowing ในประเทศ
ทุน Shadowing ต่างประเทศ
3.3.2 ทุนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
3.3.3 ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา
3.3.4 ทุนจัดประชุมวิชาการ

4. เอกสารประกอบการสมัครสำหรับนักศึกษาผู้ขอทุนปริญญาเอกต่างประเทศ
ทุนปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศและทุนปริญญาเอกในประเทศ

4.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ส่วนที่มีลายเซ็นให้ Scan รวมเป็นไฟล์เดียวกับใบสมัคร และส่งเป็น
PDF File)
4.2 Scan แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) รวมทั้งหมด 1 ไฟล์
*  กรณีที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว ต้องใช้สำเนาผลการเรียน
ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
** ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาที่ให้คะแนนต่างจากระบบเกรดของไทย จะต้องยื่นหลักฐาน
การเทียบเกรดที่สอดคล้องกับระบบเกรดของไทย (G.P.A.) ก่อนการยื่นใบสมัคร
4.3 Scan บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ไฟล์
4.4 Reprint (เฉพาะหน้าแรกที่มี ชื่อเรื่อง และบทคัดย่อ) และ/หรือจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
(หากมี)
4.5 หนังสือรับรองการเข้าหลักสูตรระดับปริญญาเอก (เฉพาะผู้สมัครทุน ป.เอกร่วมในและต่างประเทศ และทุน ป.เอกในประเทศ)

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.research.mua.go.th/article_show.php?cat_id=20
และสามารถสมัครได้ที่
http://www.research.mua.go.th/register51/

**หมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2551**


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น