ทุนAITให้เรียนฟรีปริญญาโท

มกราคม 8, 2010 by: 0
Visit 2,460 views

070615015654_aitASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY หรือ AIT สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร International อย่างสมบูรณ์แบบมายาวนานถึง 48 ปี ผลิตบุคลากร นักวิจัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมานับไม่ถ้วน รวมทั้งมี “ทุนเรียนฟรี” อีกมากมาย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุนเรียนฟรีอยู่ในขณะนี้

ข้อมูลทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย
(1) ทุนการศึกษาพระราชทาน (King’s and Queen’s Scholarships)
ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (H.M. King’s Scholarships)
พระ ราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยี่ยมได้ เข้าศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อสนับสุนนการพัฒนาประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ซึ่งผลการดำเนินการในการจัดสรรและมอบทุนให้นักศึกษาที่ผ่านมาประสบความ สำเร็จในระดับค่อนข้างสูง  กล่าวคือ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทั้งสิ้น (ถึงภาคการศึกษาสิงหาคม 2546 ) มีจำนวน 408 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น 128 คน นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาที่มาจากชาติ ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อาฟกนิสถาน บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย พม่า เนปาล ปากีสถาน จีน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และจากประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้

ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M. Queen’s Scholarships)
เพื่อ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้ให้แก่สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  เป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยี่ยมได้เข้าศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม การดำเนินการในการจัดสรรและมอบทุนให้นักศึกษาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จใน ระดับค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ มีทั้งสิ้น (ถึงภาคการศึกษาสิงหาคม 2546) มีจำนวน 81 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น 36 คน นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาที่มาจากชาติต่าง  ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เกาหลี จีน เนปาล บังคลาเทศ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา อินเดีย และ อินโดนีเซีย ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น จนถึงภาคการศึกษาพฤษภาคม 2546 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 72 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสัญชาติไทยจำนวนรวม 30 คน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนพระราชทาน
·         ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
·         เป็นผู้สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
·         มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.0  และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
·         เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี
(2)    เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)
สนับ สนุนโดยรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ จุดประสงค์ของทุนอุดหนุนนี้ เพื่อการผลิตวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ เพื่อความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปิดการค้า และบริการโดยเสรี (FTA)
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.       สำเร็จการศึกระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
3.       มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75
4.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
3.       มีผลการศึกษาปริญญาโทดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0
4.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ดๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี
ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้จาก Eduzones Magazine ฉบับล่าสุดทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ สำหรับผู้ต้องการขอทุนพระราชทาน วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 15 มีนาคม 2550

2.ทุนโครงการปริญญาโทวิชาชีพ Offshore Technology & Management
นักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ สามารถขอทุนผ่านทางผู้บริหารบริษัท
สำหรับผู้จบใหม่ หรือ ผู้สมัครเรียนอิสระ  ท่านอาจขอทุนการศึกษาบางส่วนของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ OTM
ผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้จาก Eduzones Magazine ฉบับล่าสุดทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ หรือที่ www.ait.ac.thวันสุดท้ายสำหรับผู้ต้องการขอทุนอุดหนุนการศึกษา คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

นักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ สามารถขอทุนผ่านทางผู้บริหารบริษัท สำหรับผู้จบใหม่ หรือ ผู้สมัครเรียนอิสระ  ท่านอาจขอทุนการศึกษาบางส่วนของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ OTM

·         ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท·         เป็นผู้สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการ รับรอง·         มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.0  และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า·         เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี(2)    เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ จุดประสงค์ของทุนอุดหนุนนี้ เพื่อการผลิตวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ เพื่อความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปิดการค้า และบริการโดยเสรี (FTA)ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย2.       สำเร็จการศึกระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรอง3.       มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.754.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปีทุนสนับสนุน การศึกษาระดับปริญญาเอก1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการรับรอง3.       มีผลการศึกษาปริญญาโทดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 4.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ดๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปีผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้จาก Eduzones Magazine ฉบับล่าสุดทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 15 มีนาคม 2550                 นักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ สามารถขอทุนผ่านทางผู้บริหารบริษัท สำหรับผู้จบใหม่ หรือ ผู้สมัครเรียนอิสระ  ท่านอาจขอทุนการศึกษาบางส่วนของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ OTM

เพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้ให้แก่สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  เป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยี่ยมได้เข้าศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียโดยรวม การดำเนินการในการจัดสรรและมอบทุนให้นักศึกษาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จใน ระดับค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนในสมเด็จพระนางเจ้าฯ มีทั้งสิ้น (ถึงภาคการศึกษาสิงหาคม 2546) มีจำนวน 81 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น 36 คน นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาที่มาจากชาติต่าง  ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เกาหลี จีน เนปาล บังคลาเทศ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา อินเดีย และ อินโดนีเซีย ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น จนถึงภาคการศึกษาพฤษภาคม 2546 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 72 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสัญชาติไทยจำนวนรวม 30 คน·         ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท·         เป็นผู้สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย·         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการ รับรอง·         มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.0  และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า·         เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปี(2)    เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศึกษานานาชาติ โดยเปิดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ จุดประสงค์ของทุนอุดหนุนนี้ เพื่อการผลิตวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ เพื่อความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปิดการค้า และบริการโดยเสรี (FTA)ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย2.       สำเร็จการศึกระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ได้ รับการรับรอง3.       มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.754.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปีทุนสนับสนุน การศึกษาระดับปริญญาเอก1.       เป็นผู้มีสัญชาติไทย2.       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการรับรอง3.       มีผลการศึกษาปริญญาโทดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.50 และปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 4.       มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า5.       เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาของสำนัก วิชาต่าง ดๆ ของสถาบัน ทุกสำนักวิชา ด้วยทุนการศึกษาประเภททุนบางส่วนในระหว่างปีงบประมาณในแต่ละปีผู้ที่สนใจ ดูรายละเอียดได้จาก Eduzones Magazine ฉบับล่าสุดทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 15 มีนาคม 2550                 นักศึกษาที่เป็นพนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ สามารถขอทุนผ่านทางผู้บริหารบริษัท สำหรับผู้จบใหม่ หรือ ผู้สมัครเรียนอิสระ  ท่านอาจขอทุนการศึกษาบางส่วนของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ OTM


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น