ทุนให้เยาวชนประกอบอาชีพ

มกราคม 7, 2010 by: 0
Visit 1,427 views

070709034453_big_gold_moneyมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนารับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่ง เสริมการประกอบอาชีพเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปี โดยต้องเป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อย ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ


ด้วย มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนาจะรับสมัครเยาวชนเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงิน ทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ประจำปี 2550 โดยมีระเบียบและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

1.   คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1     อายุระหว่าง 15 – 30 ปี
1.2     เป็นเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่มีรายได้น้อย ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือ
เป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้ว และมีแผนขยายกิจการเพิ่มเติม
1.3     มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่ตนถนัด มีผู้ให้การรับรอง ได้แก่ ผู้ฝึกสอนอาชีพ
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กลุ่มหรือองค์กรที่สังกัด
1.4        เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.5        มีความพร้อมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

2. ประเภทของเงินทุน มูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุน แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประเภทของการขอรับเงินทุน  นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1. ดังนี้
2.1   เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแรกเริ่ม สำหรับเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษในอาชีพ นั้นๆ และประสงค์จะดำเนินกิจการของตนเองในวงเงินรายละ     ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.2 เงินทุนในการจัดกิจกรรม เพื่อหารายได้ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น ทั้งกิจกรรมระยะสั้น และกิจกรรมเพื่อการประกอบอาชีพระยะยาว ในลักษณะทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ในวงเงินไม่เกินกลุ่มละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.3 เงินทุนเพื่อขยายกิจการในการประกอบอาชีพ ทั้งในอาชีพอิสระและกิจกรรมการประกอบอาชีพของกลุ่มเยาวชน ในวงเงินรายละ หรือกลุ่มละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3.   การสมัครเข้ารับทุน
ติดต่อ ขอรับแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน พร้อมยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนฯ ด้วยตนเองหรือส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนฯ ทางไปรษณีย์ได้ที่      ฝ่ายบริหารกองทุน กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (กพข.)  ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)   โดยปี 2550 มูลนิธิฯ จะปิดรับสมัครในเดือน พฤษภาคม และพิจารณาอนุมัติทุนในเดือนมิถุนายน

4.   หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1     แบบคำขอที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจงเรียบร้อยแล้ว
4.2     รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
4.3     หนังสือรับรองการทำงานของผู้สมัคร โดย ผู้ฝึกสอนอาชีพ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน กลุ่มหรือ
องค์กรที่สังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง
4.4        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.5        สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
เอกสาร 4.3 – 4.5 ให้รับรองสำเนาด้วย

5. สถานที่ติดต่อและรับสมัคร

5.1 ฝ่ายบริหารกองทุน กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (กพข.)  ชั้น 4
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)

เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทร.  0-2651-6974 และ 0-2255-5850-7 ต่อ 270,271

5.2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด
สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดในเวลาราชการ


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น