ทุนศูนย์เนคเทคให้วิจัย

มกราคม 13, 2010 by: 0
Visit 1,838 views

070709035611_J0182819ศูนย์เนคเทค สนับสนุนทุนการวิจัย พัฒนา วิศวกรรม และทุนสนับสนุนบัณฑิตสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น


เนคเทคให้ทุนหนุนวิจัย
ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โดยมุ่งที่จะพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ พัฒนา เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม และเป็นการเสริมสร้างนักวิจัยและนักวิชาการในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ หนึ่งในภารกิจหลักดังกล่าวได้แก่การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเน้นหนักในโครงการที่มีเป้าหมายเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ และสนองตอบต่ออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือ เป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (R&D infrastructure) ตลอดจนการวิจัยขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถทางเทคโนโลยี การสนับสนุนจะดำเนินการในลักษณะของเครือข่ายไตรภาคีและเครือข่ายวิสาหกิจ (Industrial Clustering) โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในฐานะผู้นำในการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ไปจนถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเอกชนและภาครัฐโดยมี NECTEC เป็นแกนกลางในการสนับสนุน

วัตถุประสงค์
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมแก่มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สร้างเสริมความรู้ใหม่ การรับและปรับปรุงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลติด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อันจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเศรษฐกิจ หรือแก้ไขปัญหาในด้านความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนโครงการวิจัย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ภาครัฐ
นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ หรือบุคลากรในภาครัฐ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น

ภาคเอกชน
ครอบคลุมนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษาเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) เช่น สถาบันการศึกษาเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม เป็นต้น รวมทั้งองค์กรเอกชนประเภทนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โดยเอกชนประเภทนิติบุคคลจะต้องเป็นนิติบุคคลของไทย มีขีดความสามารถทางการเงิน เทคนิคและการจัดการโครงการวิจัยและพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

สาขาวิจัยที่ NECTEC ให้การสนับสนุน
NECTEC เน้นให้การสนับสนุนทำวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ตามแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ พ.ศ. 2543-2552 โดยมีสาขาเทคโนโลยีหลัก ดังนี้

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
ครอบคลุมการวิจัยการบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Processing) การวิจัยการออกแบบวงจรรวม (IC/VLSI Design) การวิจัยด้านอิเล็กโตรออบติกส์และโฟโตนิกส์ (Electro-Optics and Photonics) การวิจัยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Industrial Electronics) การวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม (Electronics and Control) การวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instrument) การวิจัยระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (Environmental Sensor Monitoring System) การวิจัยการผลิตอัตโนมัติ (Manufacturing Automation)

สาขาคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing)
ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบสมรรถนะสูง เช่น การวิจัยเทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data warehouse) และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การวิจัยวิทยาการเชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Science) และการวิจัยในสาขาการวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS and Spatial Database) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สาขาโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunication and Computer Network)
ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่าย การวิจัยระบบสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Communication) การวิจัยระบบโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่นที่ 3 (Third Ceneration Mobile Telecommunication) การวิจัยระบบสื่อสารแบบใช้สาย (Wire line Communication) การวิจัยการประมวลผลสัญญาณโทรคมนาคม (Signal Processing for Telecommunication) และการวิจัยอุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล (Data Network Equipment)

ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ
มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
1.ผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการโดยจัดทำรายละเอียดตาม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ของศูนย์ฯ จำนวน 5 ชุด พร้อม file บันทึกลงในสื่อบันทึกข้อมูล
2. ศูนย์ฯ ตรวจสอบรายละเอียดและความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ และพิจารณาเบื้องต้น
2.1 โครงการอยู่ในขอบข่ายนโยบายการสนับสนุนของศูนย์ฯ หรือไม่ กรณีที่ไม่เข้าข่ายนโยบายของศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งต่อให้กิจกรรมอื่นหรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิเสธโครงการ
2.2 ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบข้อเสนอโครงการของศูนย์ฯ มีความชัดเจนเพียงพอ และสอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
3. ศูนย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาในเบี้องต้นให้ผู้วิจัยทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด (ถ้ามี) จากนั้นข้อเสนอโครงการ จะได้รับการพิจารณาโดยผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ศูนย์ฯ นำข้อเสนอโครงการที่สมบูรณ์โดยผ่านการพิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด แล้ว (ถ้ามี) เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติ ิโครงการวิจัย พร้อมอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการในปีที่ 1 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการและคณะอนุกรรมการเทคนิค เฉพาะด้าน
5. เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับการอนุมัติ ศูนย์ฯ ดำเนินการทำสัญญาตาม แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ของผู้ได้รับทุนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. ผู้วิจัยเริ่มโครงการวิจัย
7. การจ่ายเงินงวดโครงการ (ตามแผนการวิจัยทุก ๆ 6 เดือน)
8. ติดตามและประเมินผลโครงการทุก 6 เดือน

ทุนเนคเทคให้นักศึกษาวิจัย
เนคเทค มีโครงการทุนสนับสนุนบัณฑิตสำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวทช. สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงภาคเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น
เนคเทคมีทุนสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริม และจูงใจให้นักศึกษามุ่งเน้นการศึกษาและทำการวิจัยด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้บริหารและจัดการทุนให้กับนักศึกษา ให้มีการเรียนการสอน การทำวิจัย การทำโครงการ และมอบทุนให้กับนักศึกษา ทั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเงื่อนไข สถาบันการศึกษาต้องจัดทำรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรต่างๆ ที่ผู้รับทุนศึกษา ซึ่งเป็นรายวิชาที่สนับสนุนความรู้ด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และได้รับการยอมรับ จากอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานใน สถานประกอบการด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งสถานประกอบการจะต้องได้รับการยอมรับจากเนคเทค พร้อมกับต้องทำโครงงานทางวิศวกรรมในสาขาที่ตนเองศึกษาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกร รมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ต้องเป็นนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนดี สนใจในเทคโนโลยีด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และไม่มีข้อผูกมัดจากทุนการศึกษาประเภทอื่น
ส่วนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องมีหัวข้อเรื่องโครงงานหรืองานวิจัยที่ผ่านความเห็น ชอบจากอุตสาหกรรมด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (โดยมีหนังสือรับรองจากภาคอุตสาหกรรม) ต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมิน หรือมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับภายใน 2 ปีการศึกษา โดยเนคเทคมีวัตถุประสงค์ในการมอบทุนเพื่อผลักดันให้มีการเรียน และทำโครงงาน งานวิจัย เกี่ยวกับเทคโนโลยี ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คาดหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาในปี 2550 สามารถติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสถาบันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา (ไตรภาคี)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-6900 ต่อ 2501-2510 โทรสาร 0-2564-6763  E-Mail : rdd@nectec.or.th / http://www.nectec.or.th/


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น