ทุนม.หอการค้าไทยต่อป.ตรี-ดอกเตอร์

มกราคม 8, 2010 by: 0
Visit 3,107 views

spd_20080407163132_bมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบ64 ทุนเรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนเรียนดี 40 ทุน พร้อมเปิดให้ทุนระดับเรียนต่อปริญญาโท ถึงดอกเตอร์ สำหรับอาจารย์ประจำและ บุคคลทั่วไปอีก 24 ทุน รวม 64 ทุน


มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย มอบทุนให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเรียนในระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครในขณะนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
40 ทุนสำหรับนักเรียน เรียนดี
ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนโดยสนับสนุนทุน เรียนดี จำนวน 40 ทุน ใน 8 คณะวิชา คณะวิชาละ 5 ทุน  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์     ให้แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนโดดเด่น และมีความประพฤติดี   สามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
2. สอบไล่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ทุกภาคการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา
ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต

กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่  15  มกราคม 2550 เป็นต้นไป
กำหนดการปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550
หลักฐานและเอกสารในการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. สำเนาใบรบ. จำนวน 1 ชุด
ประกาศผลทางเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน  2550
24 ทุนศึกษาต่างประเทศ รับถึงก.พ.นี้
เพื่อ เป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ประจำและบุคคลภายนอกได้เพิ่มพูนความรู้ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโทควบเอกและปริญญาเอกประจำปีการศึกษ 2549 (ครั้งที่ 2) จำนวน 24 ทุน ดังนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
1.             มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)
2.             ถ้าเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องมีอายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3.             มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer–Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
4.             ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบเอก >> ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D =1, F = 0 หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
5.             ผู้สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก >> ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 หรือร้อยละ 81.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
6.             ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดไปศึกษา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ กับสถาบันหรือองค์กรนั้นๆแล้ว
7.             เป็นผู้ที่ไม่เคยและไม่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญา
กำหนดการรับสมัคร

1.             เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550 ดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.utcc.ac.th/scholarship
2.             การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจะให้ผู้อื่นมายื่น แทนก็ได้ที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 10 ชั้น 5) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวัน นักขัตฤกษ์)
3.             เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 (Computer–Based) หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน จำนวน 1 ชุด โดยผลการสอบต้องไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สมัครสอบ)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)
(3) สำเนาใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ชุด (วันที่สำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550)
(4) หนังสือรับรองที่ออกโดยผู้บังคับบัญชา/อาจารย์ที่เคยสอน และ/หรือ เพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

4.             ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครสอบทุนได้คนละ 1 สาขาวิชา เมื่อสมัครแล้วจะขอถอนหรือขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครสอบไว้อีกไม่ได้
5.            ในการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จริง หากคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้วปรากฏภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทันที

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯจะยกเว้นการแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ (ทั้งสองระดับการศึกษา)
(2) ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไข
การสอบและเกณฑ์การตัดสิน
กำหนดการสอบ
สอบ ข้อเขียน : วิชาเชาว์ปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ (Aptitude Test) วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ ห้อง 5302 (อาคาร 5 ชั้น 3)
สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2550 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (อาคาร 10 ชั้น 6)
ประกาศผลสอบ
มหาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน โดยจะประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ที่ www.utcc.ac.th/scholarship หากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุนหรือถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปของทุนของคณะนั้น และยังมิได้รับทุนใดๆ ในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนแทน ทั้งนี้ ต้องภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
อนึ่ง คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ จะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัคร ดังนี้
1. พิจารณาใบสมัคร จากประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของผู้สมัครเป็นเบื้องต้น
2. คัดเลือกผู้ผ่านการประเมินขั้นต้นเข้าสอบข้อเขียน วิชาเชาว์ปัญญาและความสามารถในการวิเคราะห์ (AptitudeTest)
3. พิจารณาผลการสอบข้อเขียนและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
4. การคัดเลือกผู้รับทุนจะพิจารณาจากผลสอบข้อเขียนและความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ และการกลับมาเป็นอาจารย์ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ อื่น ๆ เป็นต้น
สัญญาและข้อผูกพันในการรับทุน
1.เมื่อ ผู้ได้รับทุนได้รับอนุมัติสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาแล้วจะต้องมาทำ สัญญาการรับทุน และสัญญาค้ำประกันกับมหาวิทยาลัยให้เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไม่มาทำสัญญาในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
2. ถ้าผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอกจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนจะเดินทางไปศึกษา ณ สถาบันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. มหาวิทยาลัยทำสัญญาผูกพันผู้ได้รับทุนให้กลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
4. กรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญา ต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายไปเพื่อการศึกษาของบุคคลผู้รับทุนนั้น
5. ในกรณีที่ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามสัญญา ให้ลดเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
ข้อตกลงในการรับสมัคร
1.ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด (โดยการพิมพ์เท่านั้น) ในใบสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วนและถูกต้อง
2. สำเนาหลักฐานทุกฉบับของผู้สมัครต้องเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ-นามสกุลและวันที่กำกับไว้ด้วย
3. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารครบถ้วนตามประกาศนี้เท่านั้น
4. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมใดๆ หลังจากที่ผู้สมัครยื่นเอกสารแล้วหรือวันที่มหาวิทยาลัยปิดรับสมัครแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   โทร.02-697-6897 Email:academic@utcc.ac.th
www.utcc.ac.th/scholarship


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น