ทุนจุฬาฯให้เรียนป.โท-เอก

มกราคม 7, 2010 by: 0
Visit 2,986 views

070716022141_studyingบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 4 จัดสรรให้อาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ที่ร่วมกันสร้างผลงานวิจัยคุณภาพ ในสายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี่จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

รายละเอียดทุนมีดังนี้

1. คุณสมบัติการสมัครขอรับทุน

1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตร่วมกันสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพสูง ที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ดังนี้

1.1 สายวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและโท ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

1.2 สายสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและโท ผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติหรือระดับชาติที่มีผู้ประเมิน

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน

3. โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตในความดูแลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ/สหสาขาวิชา/สำนักวิชา/วิทยาลัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และนิสิตเป็นผู้ยื่นใบสมัครขอรับทุน

4. ใน กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเคยมีนิสิตในความดูแลที่ได้รับทุนของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตเหล่านั้นได้พิมพ์ผลงานตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถมีนิสิตในความดูแลที่ได้รับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน ไม่เกิน 3 คน

2. จำนวนเงินที่จัดสรร

2.1 งานวิจัยที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี

ปริญญาเอก ระหว่าง 80,000 – 250,000 บาท/ 1 เรื่องวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท ระหว่าง 40,000 – 150,000 บาท/ 1 เรื่องวิทยานิพนธ์

2.2 งานวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี

ปริญญาเอก ระหว่าง 40,000 – 150,000 บาท/ 1 เรื่องวิทยานิพนธ์

ปริญญาโท ระหว่าง 20,000 – 80,000 บาท/ 1 เรื่องวิทยานิพนธ์

2.3 เงินสมนาคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการกำกับดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และการ

เขียนบทความพร้อมที่จะตีพิมพ์ลงในวารสาร จำนวน 12,000 บาท/ 1 เรื่องวิทยานิพนธ์


3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1 ประวัติการวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.2 ข้อมูลทิศทางงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.3 ใบสมัครขอรับทุน

3.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวน 4 ชุด

3.5 โครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มและสรุปประเด็นตามหัวข้อต่อไปนี้ จำนวน 4 ชุด

1. คุณค่าของวิทยานิพนธ์นี้ต่อวงวิชาการ

2. องค์ความรู้ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์นี้ จากการทบทวนวรรณกรรม

3. จุดเด่นของกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย

3.6 ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการประจำคณะ/สหสาขาวิชา/สำนักวิชา/วิทยาลัย

4. การพิจารณาทุน

การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช โดยใช้ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นข้อมูลการพิจารณา

5. การสมัครขอรับทุน

5.1 ให้กรอกข้อมูลใบสมัคร Online ทางอินเทอร์เนต จาก http:// www. grad.chula.ac.th (เมนูทุนการศึกษา) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 โดยบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง และ Print ใบสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งใบสมัคร

5.2 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 2218 3502 – 5

5.3 บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับใบสมัครของผู้ที่ไม่ได้กรอกข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เนต


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story