ครูไทยได้โกอินเตอร์ ญี่ปุ่นให้ทุน ดูงาน

มกราคม 4, 2010 by: 0
Visit 1,926 views

 ทุนครูไทยไปญี่ปุ่น

ทุนญี่ปุ่นให้ครูดูงาน

ทุนญี่ปุ่นให้ครูดูงาน

 

กระทรวงการศึกษาฯ ญี่ปุ่น รับสมัครครูไทยอายุไม่เกิน 35 ปี  สอบคัดชิงทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ปี 50  เพื่อ อบรมหลักสูตร In Service Training for Teacher เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน

          กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกชิงทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2550  เพื่อไปฝึกอบรมหลักสูตร In Service Training for Teacher ณ สถาบันอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาอื่นๆในระดับชั้นประถมศึกษาหรือ มัธยมศึกษาหรืออาจารย์สอยระดับ ปวช. ในสถาบันการศึกษาสังกัด สกอ. และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2550 (เกิดหลังวันที่ 2เมษายน 2515)
3. สำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 และสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 2.50
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกาย และทางจิตใจ
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ดี
6.สามารถเดินทางไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม 2550
อนึ่ง เนื่อจากปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น ในประเทศไทย ยังมีไม่มากนัก คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสถานเอกอัคคราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย จึงพิจารณาเห็นควรให้ อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้ไปปฎิบัติงานสอนในโรงเรียนสาธิตฯ สามารถสมัครทุนดังกล่าวได้เช่นกัน
              ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  และนำใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งได้ที่ สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
        ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 หากส่งใบสมัครล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด สกอ.ขอให้นำเสนอในปีถัดไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-5614-15 , 0-2610-5395 www.inter.mua.go.th

About Auther : Webmaster  (439 Posts)

Thai Education Portal


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น