ก.พ.ให้ทุนปริญญาเอก 5 ทุน

มกราคม 7, 2010 by: 0
Visit 1,967 views

080507024850_15สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน Imperial College London ระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2551

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า Imperial College London ประเทศอังกฤษ ร่วมกับรัฐบาลไทยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อไปศึกษาสาขาวิชา Biomedical Engineering ณ Imperial College London ประจำปี 2551 จำนวน 5 ทุน รับสมัครทาง e-mail ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีและโททางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 79 (internet-based) หรือ 213 (computer-based) หรือ 550 (Paper-based) หรือ ได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0

ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วน ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการที่เป็นต้นสังกัดเดิม

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่น ใบสมัครคัดเลือกทาง e-mail ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. imperial@ocsc.go.th โดยระบุใน Subject ว่า “สมัครทุน Imperial College London” โดยผู้สมัครจะต้อง attach file ใบสมัครและผลสอบภาษาอังกฤษที่ scan มาด้วย พร้อมทั้งจัดส่งใบสมัครต้นฉบับ ซึ่งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงาน ก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุน 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อการสอบเพือรับทุน หรือสอบถาม สายด่วนสำนักงาน ก.พ. 1786


About Auther : bowing  (420 Posts)


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น