ก.พ.พิจารณาทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (หมดเขต 15/12/2011)

ธันวาคม 13, 2011 by: 0
Visit 2,362 views

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 

สำนักงานก.พ.กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของรัฐบาล ประจำปี 2555(ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) จำนวน 24 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
คุณสมบัติทั่วไป
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาพตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วนทุนกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโท-เอก
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 และมีอายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
2.เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
คุณสมบัติเฉพาะระดับปริญญาเอก
1.เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50(ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4 B=3 C=2 D=1 E หรือ F=0)หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2554
2.ผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติทางการศึกษาจะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
3.ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนิการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
4.ผู้สมัครสอบที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับก.พ.หรือส่วนราชการแล้ว ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 และจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าวก.พ.จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
5.ผู้สมัครที่ได้รับทุนอื่น ๆ เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ก.พ.จะตัดสิทธิการสมัครหรือเพิกถอนการให้ทุน
6.ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าวก.พ.จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
7.ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐจะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา
8.ต้องไม่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศ และถ้าผุ้สมัครเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศ และได้เริ่มทำวิทยานิพนธ์ไปแล้ว หากเป็นผู้ได้รับทุนต้องทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จก่อน จึงออกเดินไทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศได้
9.เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
10.สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและคำสั่งมหาเถรสมาคม
11.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด
หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เนต ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1×1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2.สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร หรือ Transcript of Records ของระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
5.หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบฟอร์มสนง.กพ.5 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หรือผู้สมัครสอบที่มีข้อผูกพันกับส่วนราชการ ในการปฏิบัติราชการชดใช้ ต้องได้รับอนุญาตภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
6.หนังสือรับรองจากหัวหน้่าส่วนราชการว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบ หรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจะให้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะไปศึกษา ตามแบบฟอร์มสนง.กพ.5.1 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือน หรือบุคลากรภาครัฐต้องได้รับการรับรองภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2554
7.เอกสารอื่น (ถ้ามี)เช่นสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
เอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://scholar.ocsc.go.th


About Auther : Webmaster  (439 Posts)

Thai Education Portal


Share this Story

Comments are closed.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น