การประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013

กุมภาพันธ์ 13, 2013 by: 0
Visit 1,608 views

เป็นรางวัลสำหรับโครงการ หรือข้อเสนอที่แสดงถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านความสัมพันธ์ในด้านบวก ความก้าวหน้าด้านการศึกษา ความสอดคล้องทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และการวิจัย

ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาหุ้นส่วน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ องค์กร และชุมชน โดยรายละเอียดของการประกวด มีดังนี้

 

ลักษณะงานที่ส่งเข้าประกวด

ควรมีลักษณะในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  1. โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. ข้อเสนอความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการหรือข้อเสนอดังกล่าว ควรเป็น

  • การพัฒนานวัตกรรม หรือการนำแนวคิด เครื่องมือ รูปแบบหรือข้อริเริ่มไปปฏิบัติ เพื่อช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การมุ่งเน้นในเรื่องผลลัพธ์ด้านบวกของความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ การขยายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างความเชื่อมโยงระยะยาวระหว่างประชาชน และการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
  • บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรนำเสนอตัวอย่างของข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การพัฒนาศักยภาพครู การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์การศึกษา หุ้นส่วนการวิจัย การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย ความร่วมมือกับสื่อมวลชน และงานพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นฐาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

  • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี โดยเป็นผู้มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม
  • ผู้ที่ทำงานในสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ หรือศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้

รางวัล

  • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมโล่เกียรติยศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 36 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ประเทศไทย โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการเดินทางมารับรางวัลข้างต้น
  • ในกรณีที่ผลงานที่ได้รับรางวัล จัดทำโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ผู้ที่เข้ารับรางวัลจะให้เพียงคนเดียวเท่านั้น

ประกาศผล

  • การประกาศผลการประกวด จะมีขึ้นในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยสำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ จะแจ้งผลการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทราบโดยตรง

วิธีการเข้าร่วมประกวด

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  จะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ seameo-australia-award@seameo.org ภายในวันที่ 15 กันยายน2556 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.seameo.org/seameo-australia-award และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์            02-391-0144       หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ abigail@seameo.org หรือ secretariat@seameo.org

 


About Auther : กูรู สมเกียรติ เทียนทอง  (855 Posts)


Share this Story

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Translation

Englishภาษาไทย

คำค้น